ستون کروماتوگرافی HPLC

ستون های کروماتوگراف مایع شامل:

 ۱- ستون های کروماتوگراف مایع فاز معکوس (HPLC Reversed Phase Columns)

۲- ستون های کروماتوگراف مایع فاز نرمال (HPLC Normal Phase Columns)

۳- ستون های کروماتوگراف مایع طرد غربالی (HPLC Size Exclusion Columns)

۴- ستون های کروماتوگراف مایع تعویض یونی (HPLC Ion Exchange Columns)

۵- ستون های کروماتوگراف مایع آب گریز (HPLC Hydrophobic Interaction Columns)

تماس بگیرید

Share on

ستون های کروماتوگرافی مایع (HPLC)

تیم نانوسایز اولین طراح و تولید کننده ستون های کروماتوگراف گازی(GC) ومایع(HPLC):

مهندس دیزجی09104838596